Lô chơi nhiều – Cầu lô chơi nhiều nhất ngày hôm nay

Lô chơi nhiều nhất hôm nay là con lô gì? Thống kê và tổng hợp các cặp lô nhiều người chơi nhất ngày hôm nay, ngày mai. Các kết quả thống kê của Sodo969 cập nhật liên tục và dựa theo bảng kết quả của nhà cái Sodo.

THÔNG BÁO:  Chuyên mục Soi cầu chốt số Sodo969 sẽ chuyển toàn bộ về Sodo18.net

Thống kê lô XSMB ngày 23/8/2022

Trước khi xem bảng thống kê lô top của nhà cái SODO thì trước tiên mời bạn xem qua các thống kê xổ số miền Bắc hôm nay.

Lô chơi nhiều nhất ngày hôm nay

Tổng hợp các con lô chơi nhiều được các thành viên SODO ghi trực tiếp tại nhà cái lô đề SODO được cập nhật thường xuyên trước 18h12 hàng ngày. Với những dữ liệu được thống kê mà chúng tôi cung cấp, hy vọng giúp ích các bạn tìm ra con số may mắn.

Thống kê lô nhiều người chơi nhất ngày hôm nay

 Lô topNgàyKết quả
12 21 45 54 49 94 18 81 19 9124/8/2022Chờ kết quả
25 52 23 32 02 20 05 50 35 5323/8/2022Húp 52 20
69 96 03 30 56 65 67 76 79 9722/8/2022Húp 69 56
24 42 05 50 02 20 12 21 29 9221/8/2022Húp 20
14 41 15 51 16 61 01 10 03 3020/8/2022Húp 61 03
17 71 45 54 07 70 27 72 36 6319/8/2022Húp 17 27
05 50 34 43 09 90 18 81 14 4118/8/2022Húp 34 14
46 64 06 60 09 90 49 94 68 8617/8/2022Húp 90
02 20 01 10 04 40 07 70 13 3116/8/2022Húp 20, 04
56 65 02 20 26 62 36 63 29 9215/8/2022Húp 02
67 76 39 93 79 97 38 83 46 6414/8/2022Trượt
05 50 07 70 16 61 19 91 29 9213/8/2022Húp 05 29
24 42 79 97 78 87 05 50 25 5212/8/2022Húp 24 97 50
57 75 16 61 28 82 06 60 08 8011/8/2022Húp 57 82 08
79 97 35 53 36 63 39 93 69 9610/8/2022Húp 35
78 87 16 61 28 82 17 71 01 109/8/2022Húp 78 87 17 71 01
06 60 25 52 58 85 05 50 08 808/8/2022Húp 06 52 58
07 70 14 41 08 80 47 74 24 427/8/2022Húp 70 08
13 31 89 98 18 81 01 10 14 416/8/2022Húp 10
02 20 03 30 49 94 04 40 07 705/8/2022Húp 30 94 40
13 31 36 63 58 85 07 70 35 534/8/2022Húp 31 36 85 70 53
18 81 02 20 01 10 04 40 05 503/8/2022Húp 18 01 40 50
19 91 24 42 05 50 03 30 04 402/8/2022Húp 91 03 30
35 53 45 54 02 20 03 30 04 401/8/2022Húp 40
59 95 45 54 48 84 57 75 58 8531/7/2022Húp 59 54
26 62 49 94 56 65 17 71 02 2030/7/2022Húp 49 65
03 30 05 50 39 93 56 65 35 5329/7/2022Húp 03 39
02 20 24 42 01 10 05 50 48 8428/7/2022Húp 02 01 10 50
36 63 13 31 37 73 16 61 03 3027/7/2022Húp 31
08 80 26 62 46 64 06 60 48 84 26/7/2022Húp 26
35 53 03 30 08 80 36 63 38 8325/7/2022Húp 53, 36
37 73 68 86 38 83 78 87 01 1024/7/2022Húp 86 87 01
24 42 09 90 16 61 18 81 45 5423/7/2022Húp 42 61 45 54
03 30 16 61 45 54 46 64 79 9722/7/2022Húp 61 97
03 30 24 42 47 74 89 98 04 4021/7/2022Húp 47 04 40
04 17 18 19 24 28 49 64 68 7019/7/2022Húp 18 19 24 64
35 53 15 51 59 95 05 50 13 3118/7/2022Húp 95, 05 50 4 nháy, 13.
45 54 47 74 34 43 78 87 67 7617/7/2022Húp 34 78
06 60 07 70 18 81 02 20 04 4016/7/2022Húp 06 18 40
35 53 23 32 39 93 06 60 01 1015/7/2022Húp 35 06 01 10
09 90 25 52 06 60 18 81 28 8214/7/2022Húp 52
12 21 14 41 26 62 45 54 25 5213/7/2022Húp 14 41 26
24 42 04 40 02 20 05 50 25 5212/7/2022Húp 40 20 52
18 81 78 87 14 31 39 79 85 5811/7/2022Húp 14 39 79 58
45 54 01 10 04 40 15 51 36 6310/7/2022Húp 15, 45
02 03 34 37 40 60 61 62 63 689/7/2022Húp 02 34 37 40 62
78 87 19 91 13 31 45 54 57 758/7/2022Húp 87, 13 19
45 54 47 74 46 64 59 95 03 307/7/2022Húp 54 95
45 54 14 41 13 31 16 61 69 966/7/2022Húp 96
15 51 07 70 25 52 56 65 89 985/7/2022Húp 51 25
02 20 05 50 26 62 25 52 06 604/7/2022Húp 20 50 62 52
15 51 57 75 67 76 04 40 09 903/7/2022Húp 40 90
03 30 29 92 59 95 02 20 08 802/7/2022Húp 30 59 02 08 80
32 70 35 53 05 50 08 80 17 711/7/2022Húp 32 05 80 17
04 40 09 90 16 61 29 92 46 6430/6/2022Húp 46 64
27 72 29 92 46 64 15 51 45 5429/6/2022Húp 72 92 64
34 43 04 40 57 75 59 95 29 9228/6/2022Húp 40 2 nháy
36 63 69 96 48 84 68 86 18 8127/6/2022Trượt
68 86 05 50 18 81 23 32 27 7226/6/2022Trượt
27 72 14 41 25 52 47 74 17 7125/6/2022Húp 25 52
07 70 14 41 79 97 19 91 78 8724/6/2022Húp 70 41 91
12 21 18 81 03 30 07 70 36 6323/6/2022Húp 12 81
57 75 05 50 02 20 25 52 67 7622/6/2022Húp 57 50
34 43 49 94 35 53 14 41 45 5421/6/2022Húp 34 43 54
17 71 19 91 05 50 13 31 47 7420/6/2022Húp 45 54
29 92 01 10 02 20 26 62 36 6319/6/2022Húp 29 01 02
15 51 34 43 47 74 56 65 57 7518/6/2022Húp 74 65 75
01 10 19 91 48 84 18 81 29 9217/6/2022Húp 19 48
04 40 07 70 38 83 05 50 57 7516/6/2022Húp 04 07 50
18 81 24 42 03 30 05 50 06 6015/6/2022Húp 05 06
09 90 58 85 18 81 29 92 45 5414/6/2022Húp 29 92
16 61 46 64 04 40 07 70 28 8213/6/2022Húp 46 40 70
02 20 36 63 25 52 56 65 24 4212/6/2022Húp 56 24
48 84 89 98 28 82 68 86 02 2011/6/2022Húp 89
68 86 08 80 29 92 38 83 39 9310/6/2022Húp 08
16 61 19 91 06 60 69 96 79 979/6/2022Húp 61 91 60 96
29 92 49 94 19 91 08 80 13 318/6/2022Húp 19 31
06 60 01 10 24 42 29 92 08 807/6/2022Húp 10 60 08
08 80 59 95 23 32 48 84 29 926/6/2022Húp 08 32 84
34 43 48 84 68 86 14 41 36 635/6/2022Húp 48
13 31 39 93 13 31 49 94 26 624/6/2022Húp 94 62
24 42 28 82 89 98 79 97 08 803/6/2022Húp 24 42
12 21 23 32 01 10 13 31 02 202/6/2022Húp 32 13 02
29 92 28 82 48 84 59 95 79 971/6/2022Húp 29 92 48
01 10 06 60 56 65 69 96 09 9031/5/2022Húp 10, 60, 96, 90
49 94 57 75 03 30 19 91 14 4130/5/2022Húp 91 94
25 52 57 75 68 86 02 20 03 3029/5/2022Húp 52
14 41 12 21 18 81 19 91 24 4228/5/2022Húp 14 41 18 19 2 nháy
17 71 34 43 45 54 01 10 25 5227/5/2022Húp 71 54 52
04 40 24 42 07 70 14 41 39 9326/5/2022Húp 40 93 4 nháy
17 71 67 76 57 75 68 86 89 9825/5/2022Húp 75
27 72 17 71 26 62 79 97 16 6124/5/2022Húp 26
08 80 02 20 13 31 29 92 45 5423/5/2022Húp 08 80 13 29 92
28 82 02 20 38 83 05 50 08 8022/5/2022Húp 83
19 91 49 94 13 31 07 70 14 4121/5/2022Húp 91, 13, 31
68 86 69 96 59 95 36 63 08 8020/5/2022Húp 95, 36
07 70 37 73 39 93 67 76 03 3019/5/2022Húp 07, 76
37 73 38 83 79 97 35 53 58 8518/5/2022Húp 53
37 73 07 70 15 51 38 83 16 6117/5/2022Húp 15
34 63 16 32 94 64 45 43 36 6116/5/2022Húp 34, 64, 45
02 19 27 34 65 90 93 96 97 9915/5/2022Húp 65
19 23 47 75 67 33 77 88 95 9114/5/2022Húp 47, 33, 88, 91
02 19 32 40 49 68 81 76 89 9713/5/2022Húp 02, 49
18 81 24 42 38 83 08 80 32 4912/5/2022Trượt
12 21 32 46 50 66 73 84 97 9911/5/2022Húp 21
27 34 36 70 72 17 42 71 30 6110/5/2022Húp 17 71 72
NGHỈ9/5/2022NGHỈ
01 10 07 70 78 87 19 91 18 818/5/2022Húp 07 70, 91, 18
OFF7/5/2022OFF
23 32 05 50 37 73 46 64 79 976/5/2022Húp 73, 64, 97
13 67 77 53 26 18 03 11 10 585/5/2022Húp 13, 26, 18, 10

Quy luật của lô chơi nhiều nhất trong ngày

Tên gọi lô chơi nhiều nhất trong ngày đã nói lên tất cả, không có bất kỳ quy luật nào được dùng ở đây.

Quy luật thống kê lô chơi nhiều

Bảng chốt lô chơi nhiều là dựa vào dữ liệu thành viên ghi lô tại nhà cái lô đề Số Đỏ. Qua đó chúng tôi thống kê và tổng hợp ra 10 con lô nhiều người chơi nhất để các bạn tham khảo.

Chúng tôi có hơn 5000 thành viên ghi số mỗi ngày khắp nơi. Nguồn dữ liệu khổng lồ  sẽ giúp ích cho các bạn biết chính xác con lô nhiều người chơi nhất hôm nay là con số mấy.

Xem thêm » Phương pháp soi cầu rồng bạch kim để tăng cao khả năng chiến thắng của bạn.

Cách sử dụng lô chơi nhiều hôm nay

Dựa vào bảng thống kê lô chơi nhiều sẽ giúp người xem có thêm cơ sở để quyết định đánh lô gì theo cách sau:

Cách 1: Đánh theo số đông

Đây là cách dễ nhất, cứ theo số đông. Phải có lý do nào đó mà con lô đó mới được nhiều người lựa chọn. Con lô top chơi nhiều nhất là con số mấy thì bạn chỉ việc đánh theo. Vấn đề duy nhất là đánh bao nhiêu con tùy thuộc vào bạn quyết định.

Cách 2: Đánh ngược lại số đông

Lọc và bỏ ra các con số nhiều người đánh nhất và chọn cho mình một vài con lô mà ít người ngờ tới. Lỡ may bạn là một trong số ít người chiến thắng. Cảm giác đó thật tuyệt nhỉ!

Cách 3: Kết hợp

Cách này là nhiều người dùng nhất, việc thống kê các lô nào chơi nhiều nhất chỉ để tham khảo. Người chơi cần kết hợp chúng với nhiều phương pháp khác như nuôi lô khung để đạt lợi ích tối đa.

Lời kết

Khác với nhiều bài tổng hợp lô chơi nhiều hôm nay của rongbachkim, soicau247, ketqua247,… thì tại bài viết này sẽ thống kê các con lô nhiều người chơi nhất lấy từ nhà cái lô đề SODO. Dựa trên số lượng người chơi khổng lồ của nhà cái lô đề SODO, bạn có thể biết chính xác lô chơi nhiều hôm nay là con lô gì.

Hy vọng bài viết này giúp các bạn dễ dàng tìm ra con số may mắn nhất và dành chiến thắng.

5/5 - (1 bình chọn)